Home By Country US by State Australia by State Canada by Province China by Province Snohomish County WA FAQ
Location (view graph)ConfirmedDeathsRecoveredFatality RateRecovery RateConfirmed, last 7 days% cases confirmed last 7 daysDeaths, last 7 days% deaths last 7 daysRecovered, last 7 days% recovered last 7 days
Hubei 68,139 4,512 63,623 6.6% 93.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Hong Kong 4,312 66 3,295 1.5% 76.4% 463 10.7% 20 30.3% 837 25.4%
Guangdong 1,707 8 1,681 0.5% 98.5% 19 1.1% 0 0.0% 17 1.0%
Henan 1,276 22 1,254 1.7% 98.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Zhejiang 1,275 1 1,268 0.1% 99.5% 4 0.3% 0 0.0% 0 0.0%
Hunan 1,019 4 1,015 0.4% 99.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Anhui 991 6 985 0.6% 99.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Heilongjiang 948 13 934 1.4% 98.5% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
Beijing 935 9 922 1.0% 98.6% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.2%
Jiangxi 932 1 931 0.1% 99.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Xinjiang 891 3 424 0.3% 47.6% 67 7.5% 0 0.0% 243 57.3%
Shandong 821 7 789 0.9% 96.1% 15 1.8% 0 0.0% 1 0.1%
Shanghai 816 7 739 0.9% 90.6% 50 6.1% 0 0.0% 10 1.4%
Jiangsu 659 655 0.0% 99.4% 0 0.0% 0 n/a 1 0.2%
Sichuan 619 3 605 0.5% 97.7% 8 1.3% 0 0.0% 6 1.0%
Chongqing 583 6 577 1.0% 99.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Fujian 368 1 365 0.3% 99.2% 1 0.3% 0 0.0% 2 0.5%
Hebei 351 6 343 1.7% 97.7% 2 0.6% 0 0.0% 0 0.0%
Shaanxi 346 3 324 0.9% 93.6% 18 5.2% 0 0.0% 6 1.9%
Liaoning 261 2 207 0.8% 79.3% 2 0.8% 0 0.0% 39 18.8%
Inner Mongolia 259 1 255 0.4% 98.5% 1 0.4% 0 0.0% 8 3.1%
Guangxi 255 2 253 0.8% 99.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Tianjin 205 3 202 1.5% 98.5% 0 0.0% 0 0.0% 5 2.5%
Shanxi 201 201 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Yunnan 191 2 188 1.0% 98.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%
Hainan 171 6 165 3.5% 96.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Gansu 169 2 165 1.2% 97.6% 2 1.2% 0 0.0% 0 0.0%
Jilin 157 2 154 1.3% 98.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Guizhou 147 2 145 1.4% 98.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Ningxia 75 75 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Macau 46 46 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Qinghai 18 18 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Tibet 1 1 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%