Home By Country US by State Australia by State Canada by Province China by Province Snohomish County WA FAQ
Location (view graph)ConfirmedDeathsRecoveredFatality RateRecovery RateConfirmed, last 7 days% cases confirmed last 7 daysDeaths, last 7 days% deaths last 7 daysRecovered, last 7 days% recovered last 7 days
Hubei 68,135 4,512 63,623 6.6% 93.4% 0 0.0% 0 0.0% 4 0.0%
Guangdong 1,598 8 1,584 0.5% 99.1% 5 0.3% 0 0.0% 1 0.1%
Henan 1,276 22 1,254 1.7% 98.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Zhejiang 1,268 1 1,267 0.1% 99.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Hong Kong 1,099 4 1,042 0.4% 94.8% 20 1.8% 0 0.0% 7 0.7%
Hunan 1,019 4 1,015 0.4% 99.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Anhui 991 6 985 0.6% 99.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Heilongjiang 947 13 934 1.4% 98.6% 2 0.2% 0 0.0% 2 0.2%
Jiangxi 932 1 931 0.1% 99.9% -5 -0.5% 0 0.0% -5 -0.5%
Shandong 792 7 780 0.9% 98.5% 2 0.3% 0 0.0% 0 0.0%
Shanghai 677 7 662 1.0% 97.8% 5 0.7% 0 0.0% 5 0.8%
Jiangsu 653 653 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Beijing 594 9 583 1.5% 98.1% 1 0.2% 0 0.0% 2 0.3%
Chongqing 579 6 573 1.0% 99.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Sichuan 578 3 558 0.5% 96.5% 14 2.4% 0 0.0% 0 0.0%
Fujian 358 1 356 0.3% 99.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.3%
Hebei 328 6 322 1.8% 98.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Shaanxi 309 3 305 1.0% 98.7% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0%
Guangxi 254 2 252 0.8% 99.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Inner Mongolia 235 1 213 0.4% 90.6% 3 1.3% 0 0.0% 8 3.8%
Shanxi 198 198 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Tianjin 192 3 189 1.6% 98.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%
Yunnan 185 2 183 1.1% 98.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Hainan 169 6 163 3.6% 96.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Jilin 155 2 149 1.3% 96.1% 0 0.0% 0 0.0% 7 4.7%
Liaoning 149 2 147 1.3% 98.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Guizhou 147 2 145 1.4% 98.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Gansu 139 2 137 1.4% 98.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Xinjiang 76 3 73 3.9% 96.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Ningxia 75 75 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Macau 45 45 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Qinghai 18 18 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Tibet 1 1 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%