Home By Country US by State Australia by State Canada by Province China by Province Snohomish County WA FAQ
Location (view graph)ConfirmedDeathsRecoveredFatality RateRecovery RateConfirmed, last 7 days% cases confirmed last 7 daysDeaths, last 7 days% deaths last 7 daysRecovered, last 7 days% recovered last 7 days
Hubei 68,135 4,512 63,623 6.6% 93.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Guangdong 1,642 8 1,627 0.5% 99.1% 7 0.4% 0 0.0% 6 0.4%
Henan 1,276 22 1,254 1.7% 98.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Zhejiang 1,269 1 1,267 0.1% 99.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Hong Kong 1,233 7 1,117 0.6% 90.6% 40 3.2% 0 0.0% 29 2.6%
Hunan 1,019 4 1,015 0.4% 99.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Anhui 991 6 985 0.6% 99.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Heilongjiang 947 13 934 1.4% 98.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Jiangxi 932 1 931 0.1% 99.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Beijing 923 9 589 1.0% 63.8% 49 5.3% 0 0.0% 4 0.7%
Shandong 792 7 785 0.9% 99.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Shanghai 713 7 677 1.0% 95.0% 8 1.1% 0 0.0% 5 0.7%
Jiangsu 654 654 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 1 0.2%
Sichuan 595 3 580 0.5% 97.5% 6 1.0% 0 0.0% 5 0.9%
Chongqing 582 6 573 1.0% 98.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Fujian 363 1 359 0.3% 98.9% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.6%
Hebei 349 6 334 1.7% 95.7% 0 0.0% 0 0.0% 10 3.0%
Shaanxi 320 3 310 0.9% 96.9% 1 0.3% 0 0.0% 3 1.0%
Guangxi 254 2 252 0.8% 99.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Inner Mongolia 238 1 237 0.4% 99.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4%
Tianjin 198 3 194 1.5% 98.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%
Shanxi 198 198 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Yunnan 185 2 183 1.1% 98.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Hainan 171 6 165 3.5% 96.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Gansu 164 2 149 1.2% 90.9% 3 1.8% 0 0.0% 10 6.7%
Jilin 155 2 153 1.3% 98.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Liaoning 155 2 148 1.3% 95.5% 1 0.6% 0 0.0% 1 0.7%
Guizhou 147 2 145 1.4% 98.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Xinjiang 76 3 73 3.9% 96.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Ningxia 75 75 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Macau 46 45 0.0% 97.8% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Qinghai 18 18 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%
Tibet 1 1 0.0% 100.0% 0 0.0% 0 n/a 0 0.0%